14.11.2014Одобрен проект Мобилна Библиотека на играчките в Търговище

EEA Mobile TL bannerНа 7 ноември, Фондация за децата в риск по света подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Институт Отворено общество, оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Одобреният проект Мобилен подход „Библиотека на играчките“ (BG05/815) ще бъде изпълняван в партньорство с Клуб на НСО Търговище. Проектът е част от тематична област Социално включване и овластяване на уязвими групи и е на обща стойност 19 017 евро, с период на изпълнение ноември 2014 – октомври 2015 г.

Какво искаме да постигнем?

– Подпомагане развитието на деца на възраст 0 до 7 г. в отдалечени региони чрез работа на терен

– Осигуряване възможност за родителите да развиват своя родителски капацитет и да разберат важната роля на играта в етапите на развитие на детето им

– Достъп до услуги на терен в общността за деца и семейства

– Ранна интервенция и превенция на изоставянето

Поне 50 деца в региона на Търговище ще получат достъп до качествени образователни играчки, за да усвоят умения, важни за тяхното познавателно и физическо развитие, както и за овладяване на социални умения за споделяне и отговорност, играта подкрепя тяхното емоционално развитие.

Играта е основно средство за учене при децата. Затова Библиотека на играчките е ресурс, който подкрепя изграждането на взаимоотношение между родителя и детето чрез игра.

През 2013, оценка на потребностите установи, че Библиотека на играчките би създала мост между съществуващите услуги и разширила участието на родителите в предучилищната подготовка на децата им. Децата ще се превърнат в активни участници в своята среда, ангажирани безопасно в естественото им желание за игра.

Как ще го постигнем?

Дейностите на терен ще бъдат изпълнявани от Клуб на НСО Търговище, които ще разширят дейността на вече създадената Библиотека на играчките с играчки за деца на възраст 3 до 7 г. и прилагане на мобилен подход в работата с деца от изолирани общности. След обучение на екипа, Клуб на НСО Търговище ще организира мобилни игрови сесии, чрез които ще надградят работата си по ранна интервенция при деца с увреждане и подобрят грижите за деца от ромската общност.

Защо мобилна Библиотека на играчките?

От досегашния си опит по предоставяне на социални услуги за деца, екипите на Фондацията и Клуб на НСО изведоха потребности, за които към момента не са намерени подходящи решения. Една от тях е използването на съвременни и в същото време лесни за приложение методи и подходи, подпомагащи ранното детско развитие. Този проблем е още по-сериозен за децата и семействата, живеещи в малки населени места и същевременно са с нисък социален статус. За запълването на тази констатирана липса, искаме да работим за осигуряване на достъп на семейства от различни рискови групи (вкл. с деца с увреждания) до ресурси, които биха ги подкрепили в ежедневието. Такъв ресурс са обучителните играчки, подпомагащи уменията на децата в основните области на развитие (когнитивна, фина моторика, обща моторика, социално-емоционална сфера и общуване).

Чрез проекта предлагаме въвеждането на иновативен за България подход, наречен “Мобилна Библиотека на играчките”. До сега Библиотека на играчките е прилагана предимно с деца, отглеждани в институции. Искаме да направим този модел мобилен и достъпен за общността, като същевременно го интегрираме в комплексната подкрепа в работата ни с деца и техните семейства.

План за действие:

 1. Планиране и дизайн на проекта
 2. Обучение на екипа
 3. Сесия за играта с родители и деца от общността
 4. Обучение по мониторинг и оценка на ефекта от услугата
 5. Осигуряване на организация за прилагане на услугата
 6. Приложение на услугата “Мобилен подход в Библиотека на играчките”
 7. Посещения на родители и деца в стационарната Библиотека на играчките в НСО Клуб Търговище
 8. Месечни супервизии
 9. Текущо набиране на информация и обработка на данни за резултатите от проекта
 10. Повишаване на капацитета на участващите организации
 11. Провеждане на регионална двудневна конференция за споделяне на опита
 12. Преглед на едногодишната работа по проекта, план за преход към местно финансиране на дейността