Да играем отново

DSC00885

Кратко описание на проекта

През март 2017 година Фондация за децата в риск по света стартира партньорски проект с фондация Каритас България „Да играем отново“. В проекта участват деца на възраст от 1 до 12 години от семейства с бежански или хуманитарен статут. Три пъти седмично децата имат възможност да се учат през играта с помощта на двама специалисти и предоставените образователните играчки и програми на Фондация за деца в риск по света. Майките, които в същото време са ангажирани в учене на български език, могат да получават информация от специалистите за успехите и затрудненията, които срещат децата им.

До декември 2017 г. проектът ще се реализира в три етапа, които се определят от  спецификата на целевата група и съпътстващите дейностите на партньора с родителите на децата участници в проекта.

Място на осъществяване на проекта

Център за интеграция на бежанци и мигранти “Света Анна“, Каритас България, София

Цели на проекта

Главна цел на проекта

Да се осигури защитена и ситмулираща детското развитие и учене среда за деца от семейства на бежанци.

Специфична задача на първи етап

(от март до юни 2017 г.)
Децата да придобият умения за участие в структурирани индивидуални и групови дейности, които подкрепят детското развитие чрез игра.

Специфична задача на втори етап

(от юли до септември 2017 г.)
Да се осигури възможност за участие на всички деца в групови програми насочени към тяхното езиково и социално развитие чрез програмите „Музика в действие“ „Изиграй приказката“.

Специфична задача на трети етап

(от септември до декември 2017 г.)
Да се стимулира индивидуалното развитие на всяко дете чрез подхода “Направи, кажи, изиграй“.

Целева група

Деца на възраст от 0 до 12 години от семейства с бежански или хуманитарен статут, които ползват подкрепа от Център за интеграция на бежанци и мигранти “Света Анна“, Каритас България, Град София.
Повечето от децата са от многочленни семейства от Сирия и Ирак.

Методология на изпълнение на проекта

Практическите игрови сесии се провеждат три пъти седмично по два часа. По време на заниманията на децата майките изучават български език в близост до помещението, където са децата. В процеса на адаптация на децата в групата и при възникнала необходимост децата могат да контактуват с майките си.
Водещи принципи в работата с децата са:
• съобразяване с индивидуалния темп на развитие на детето;
• зачитане на културалните особености;
• информиране и договаряне с родителите на дейностите;
Всяка сесия започва и завършва с конкретна дейност, която да осигури на децата усещане за предсказуемост и сигурност. Динамиката на заниманията се определя от броя на децата и подгрупите, които се формират по близка възраст.
Броят на децата в една игрова сесия варира в зависимост от желанието и възможността на майките да посетят Център “Света Анна“.