Мисия: Игра

През март 2017 година Фондация за децата в риск по света (ФДРС) стартира проект “Мисия: Игра” съвместно с фондация “За Нашите Деца“ (ФЗНД). Проектът разширява обхвата на услугите в Комплекс за ранно детско развитие на ФЗНД като предоставя програми за подкрепа на ранното детско развитие чрез игра.

В партньорство с ФЗНД, ФДРС ще предлага набор от програми за деца от 0 до 8 години и техните семейства. Проектът ще разполага с пространство, оборудване и специалисти, които ще осигуряват индивидуални и групови занимания на деца и възрастни за постигане на пълноценното ранно развитие.

Дейностите на проекта включват и обучения на възрастни в практически знания за развитие на децата, за които се грижат. Обучителните модули повишават разбирането на възрастните за значението на играта в детско развитие и им помагат да разберат по-добре мислите и чувствата на децата, за да могат да подкрепят развитието им по най-добрия начин.

Цели на проекта

Проект “Мисия: Игра” цели да насърчи холистичен от гледна точка на областите на детското развитие подход за подкрепа на деца от 0 до 8 години чрез прилагането на програми основани на играта и позитивното взаимодействие между възрастни и деца.

Задачи

 • Да развие и предоставя програми за уязвими групи деца и техните семейства
 • Да осъществи подкрепа на родителите в разбирането на важността на ранното детско развитие и осигуряване на стимулираща среда
 • Да подкрепи професионалистите в развитието на успешни практики в подкрепа на ранното детско развитие

Целеви групи

 • Деца от (0–8 години) и техните семейства, които ползват услуги в Комплекс за ранно детско развитие
 • Родители на деца, които са включени в програмите на Комплекс и желаят да се включат в обучения за подобряване на родителските си умения

Методология и изпълнение на проекта

За целите на проекта ФДРС предоставя програмата си “Елементът Игра“, която се състои от съобразени с възрастта им програми за малки деца, (компонент ‘ранно детство’) и възрастни (компонент ‘обучение за възрастни’). Използвайки подхода основан на силните страни, WWO работи с членове на общността за идентифициране на нуждите, адаптиране на програмата и сътрудничество с ключови фигури за постигане на устойчивост и съотносимост към местния контекст.
Дейностите по програмата „Елеменът Игра“ се провеждат в Библиотеката на играчките, където децата и възрастните идват заедно, за да участват в програмата, и в различни пространства в общността посредством мобилния подход.

Програмата „Елементът Игра“ включва:

 • Библиотека на играчките: защитено пространство пълно със стимулиращи развитието играчки, които ангажират децата във въображаема игра и ги учат на цветове, пространствени възприятия, фина двигателна координация и езикови умения. Всяка играчка е внимателно подбрана, така че да подпомага различните области на развитие и може да бъде използвана по разнообразни начини в зависимост от възрастта и интересите на детето.
 • Музика в действие: чрез музикални инструменти децата се запознават с различни музикални жанрове и детски песни от различни култури.. Чрез музика и движения децата развиват умения за слушане, за обогатяване на речниковия запас, обща и фина моторика, положителни социални връзки с връстници и обгрижващи, въображение и творческо мислене, себеизразяване и увереност.
 • Изиграй приказката:тази програма за творческо четене и изкуства запознава децата с литературата и подпомага езиковото развитие. Децата слушат една приказка и имат възможност да изразят наученото чрез творчески движения и дейности свързани с темата и да развият своите комуникативни умения.
 • Проследяване на развитието: на децата, които участват в програмите “Елементът Игра“ посредством Development profile3 (DP3). При откриване на забавяне в развитието, децата ще се насочват за допълнителни прегледи, които да преценят необходимостта от услуги по ранна интервенция. Последвалите резултати от прегледа ще се използват за създаване на програма за подкрепа на индивидуалните нужди на децата.

Екип на проекта

 • Координатор на проекта
 • Специалист игра и истории
 • Специалист музика
 • Специалист – диагностика и обучение