Мрежа на Библиотеки на играчките

 

Библиотеки на играчките в страната през 2016

Библиотеки на играчките в страната през 2016

Проект “Мрежа на библиотеки на играчките” надгражда и доразвива дейностите по програма “Библиотека на играчките”, която Фондация за децата в риск по света предоставя чрез свои партньорски организации от 2009 г. досега. Мрежата представлява обединение на специалистите от Библиотеките на играчките от 19 библиотеки (4 в  институции и 15 в услуги в общността), които активно работят с програмата. Проектът идва в отговор на нуждата от подкрепа на специалистите за професионализиране и развитие на тяхната практика с деца и семейства, както и за предоставяне на пространство за поддържане на професионални контакти за обмяна на опит и практики, обучения и общуване.

Мрежата е създадена, за да:

 • улеснява обмена на опит сред специалистите от Библиотеки на играчките;
 • развива капацитета на професионалистите в областта на ранното детско развитие и учене;
 • утвърждава и разпространява практики за ранното детско учене чрез игра;
 • подкрепя развитието на иновативни практики за ранното детско развитие и учене;

Какво предстои през 2017 година:

Приоритетните направления за проектната година са свързани с подкрепа на специалистите от Библиотеките на играчките за:

 • развитие на работещи практики за отчитане на напредъка на децата включени в Библиотеките;
 • въвличане на родители в игровите сесии;
 • подобряване на умения за използване на играта при деца с увреждания;
 • развитие на надграждащи дейности/ проекти свързани с устойчивостта на Библиотека на играчките;

Планираните дейности през 2017 година включват:

 • Пилотиране на  работна документация за отчитане на напредъка на децата – март 2017;
 • Обучение по програма „Библиотека на играчките“– април 2017;
 • Обучение по програма „Музика в действие“ – април 2017;
 • Две регионални срещи с обучителни посещения и тематичен семинар;
 • Годишна среща на членовете на мрежата – декември, 2017;