25.03.2018Започва проект “Да растем като играем”, финансиран от Международен женски клуб – София

DSC00885В началото на април 2018 Фондация за децата в риск по света ще стартира проект «Да растем като играем», финансиран от Международния женски клуб – София. Проектът цели да подкрепи развитието, интеграцията и адаптацията на деца бежанци в българските образователни институции (детски ясли, детски градини и училища) като предостави игрови занятия за деца, чиито семейства са с бежански или хуманитарен статут в България.

В резултат на променящата се политика по отношение на бежанците в Европа, броят на семейства от Близкия изток, които остават в България се увеличава в последните години. Според информация на ДАБ от 1993 до 2017г., бежански статут са получили 12 477, а на 10 479 е предоставен хуманитарен статут. От януари  до ноември  2017 г.  в страната със своите семейства идващи от Сирия, Афганистан и Ирак са получили статус 348 деца, от които 0 до 4 години – 98; от 5 до 17 години – 250.  От тях само 35 % са записани в училище. Адаптацията  на децата в детски градини и училища е затруднена поради слабото  владеене на български език,  ограничения набор от социални умения и липсата на стимули за тяхното познавателно развитие поради ограниченията, които семействата преживяват при адаптацията си в страната. Игровите занятия в проекта „Да растем като играем“ ще подкрепят процеса на адаптация на 12 до 15 деца между 3 и 7 години и техните семейства.

Проектът на стойност 5000 лв. е сред 25 одобрени проекта на Международния женски клуб за 2018 година. Дейностите по проекта ще се развиват в срок от 12 месеца и ще включват игрови сесии три пъти седмично с деца от семейства с бежански или хуманитарен статус, които се подготвят да се включат в българската образователна система. В проекта ще бъдат включени и 10 български семейства с деца между 3 и 7 години, които ще участват в игровите сесии, като така се насърчи интеграцията на децата-бежанци и общуването им с връстници. Играта ще създаде възможности за повишаване когнитивните, езиковите и социалните умения на децата, както ще подкрепи родителите да разпознават и отликват на нуждите на децата си в процеса на интеграция.

Проектът включва и скрининг на детското развитие, който ще повиши информираността на родителите за развитието на децата им и ще идентифицира силните страни и нуждите от подкрепа на всяко дете. Родителите на децата ще бъдат насърчавани да се включват в игровите сесии и да дискутират важни теми в областта на ранното детско развитие. За да подобрят българския си език, децата и техните родители ще имат възможност да общуват неформално с български семейства.

„Да растем като играем“ продължава досегашния опит на ФДРС в работата с деца бежанци съвместно с Каритас България по проект „Да играем отново“. По време на проекта се провеждат редовни игрови занятия с деца с бежански статут, докато техните майки посещават часове по български език. Новото в този проект е по-активното включване на родителите в игровите сесии, както и въвличането на български семейства от общността, което ще насърчи процеса на интеграция и адаптация в българското общество както на децата, така и на техните родители. Очаква се в резултат на проекта да бъдат изведени принципи за успешна подкрепа на развитието и интеграцията на деца с бежански статут, които да могат да бъдат прилагани и репликирани на други места и от други организации.