01.08.2016ФДРС търси оценител(и) за провеждането на оценка и анализ на дейността на организацията в периода 2009-2015

Worldwide Orphans Foundation е международна неправителствена организация, чиято мисия е да промени живота на деца в риск като им помогне да станат пълноценни граждани на своите общности и света. В България организацията е регистрирана под името Фондация за децата в риск по света и партнира с институции от резидентен тип както и услуги в общността, като предоставя програми, които подкрепят детското развитие и засилват връзката „дете-обгрижващ”. Програмите на Фондацията включват: „Сътрудник по привързаност”, „Библиотека на играчките” и „Музика в действие”.

От 2009 година досега ФДРС осъществява партньорски взаимоотношения с  над 20 институции  и услуги в общността за деца в риск. За осъществяването на специализираните си програми организацията осигурява, както  материална и финансова подкрепа на своите партньори, така и практически обучения и консултации.

В контекста на процеса на деинституционализация, свързан със закриване на институциите за деца и нарастващата роля на подкрепящите услуги в общността, възниква необходимост  от преосмисляне начина на провеждане на програмите на Фондация  за децата в риск по света.

Целта на организацията е програмите да достигнат до повече деца от маргинализирани общности в риск, социална изолация и депривация, които да получат подкрепа в своето ранно развитие и учене. За целите на  подобряване на подхода и програмите на ФДРС е необходимо да се стъпи върху проучване основано на доказателства, при което е взето мнението на възможно най-голям брой участници в програмите на ФДРС. Очакаването е резултатите от проучването да допринесат за избор на най-подходящия начин за прилагане на програмите, както по отношение на видове партньори – институционални или в общността, така и по отношение на съдържание и реализация.

ФДРС търси оценител(и), които да проведат оценка и анализ на дейността на организацията в периода 2009 – 2015 г. и да изготвят доклад на български и на английски език на базата на оценката. Целите на оценката са следните:

  • да се направи контекстуален анализ на периода 2009 – 20105 г. във връзка с изпълнението на програмите на ФДРС
  • да се направи проучване и оценка на дейността на ФДРС в периода 2009-2015 г.
  • да се оцени въздействието на програмите върху децата, семействата, професионалистите и общностите
  • да се направят препоръки за дейността на ФДРС

Повече информация за оценката и начина на кандидатстване може да намерите в техническото задание по-долу:

 

ToR_WWO_Assessment_EN