1. Въведение 

 

Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация, основана през 2009 година, като част от Worldwide Orphans Foundation. 

ФДРС преобразява живота на деца, семейства и общности в нужда чрез своите основани на доказателства и знания за справяне с травмата програми, насочени към уязвимите деца за повишаване на тяхната увереност, самооценка и усещането за принадлежност, за развиване на умения и предоставянето на възможности на младежи и възрастни за водене на структурирана игра. 

Нашите цели са подпомагане на децата в риск, чрез насърчаване на социалната им интеграция и личностна реализация; подобряване на условията на живот на децата в риск; обучаване на здравни специалисти и обществеността по проблеми, свързани с деца в риск; оказване на подкрепа и осъществяване на сътрудничество с обществени институции и други организации, имащи цели, като тези на Фондацията.  

През последните години организацията развива дейности и програми в областта на ранното детско развитие, които реализира в партньорство с други организации в детски градини, социални услуги за деца, читалища, детски отделения на болници, резидентни услуги и центрове за специална образователна подкрепа. Ние сме подкрепяща организация, която не предоставя директно социални услуги или пряка работа с деца и семейства. Въпреки това при провеждане на обучения и подкрепа на партньорите, чрез работата на доброволци или при реализирането на специфични проекти членове на екипа ни имат пряк контакт с деца.  

Децата и младите хора, с които работи Фондация за децата в риск по света са специална група, към която са насочени програмите на организацията. Те са особено уязвими, поради спецификата на тяхната възраст и ниво на зрялост. Често тяхната уязвимост се дължи и на условията на живот в маргинализирани общности, нисък социален статус, бедност,  физически и/или когнитивни  дефицити и други. Когато деца са в контакт с членове на екипа ни или членове на партньорите ни по съвместни проекти искаме той да бъде ясно регламентиран, напълно безопасен, недопускащ никакви форми на насилие и/или дискриминация.  В тази връзка е разработена настоящата политика за вътрешна закрила на децата. Тя е полезна с това, че въвежда основни стандарти за работа с деца, които са съобразени с всички нужди на децата, с техните права, с българското и международно законодателство, разписва ясни процедури за реакция с цел да гарантира закрилата на децата в организацията при контакт с тях. 

 

 1. Принципи 

Тази организационна политика за вътрешна закрила на детето е базирана на стандартите за закрила на детето на Keeping Children Safe; Конвенцията за правата на детето на ООН от 1989 (както и нейните протоколи); Изявлението на ООН по отношение на ликвидирането на сексуалните злоупотреби и експлоатация на деца и всички други, свързани с децата конвенции на ООН, националното законодателство на Република  България и международните добри практики.   

Фондация за децата в риск по света счита, че всяка форма на злоупотреба, насилие и експлоатация на деца е неприемлива. Ние  заявяваме, че искаме да предприемем всички възможни действия за предпазване на децата и семействата от хора, които биха потърсили възможности да си осигурят достъп до малки деца в рамките на организацията ни или ползвайки организацията ни като възможност за това. Ние приемаме сериозно вероятността служители, дарители или партньори на организацията ни да извършат злоупотреба или акт на насилие спрямо деца и искаме да осигурим възможности за тяхното предотвратяване. 

Ние приемаме закрилата на децата като лична и екипна отговорност. Всички служители, работещи пряко или непряко с деца ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Ние ще преустановим връзка и отношения с всеки, за когото се установи, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба насилие и експлоатация на деца. 

Ние се придържаме към следните принципи в нашата вътрешна политика за закрила на детето: 

 • Всички деца имат еднакво право на закрила от злоупотреби; 
 • Всеки служител на организацията има професионална и лична отговорност да спазва основните принципи и стандарти за закрилата на децата; 
 • Организацията ни има задължението да се грижи за децата, с които е в контакт, с които работи или които са засегнати по някакъв начин от нашата работа; 
 • Организацията ни работи с партньори, които споделят общи принципи за закрила на детето с нашите и които се съгласят да спазват нашата вътрешна политика за закрила на детето.  
 • Всички действия по отношение на закрилата на детето се предприемат в парадигмата на разбирането, че детето е в центъра и най-важен е неговия най-добър интерес; 
 • Организацията ни няма да толерира насилието и злоупотребата с деца под никаква форма, когато това се случва в семейството и ще докладва и съдейства на компетентните органи за спиране на насилието на детето и за осигуряването на неговата безопасност 

 

 1. Дефиниции и термини  

 

Вътрешноорганизационната закрила на детето е отговорността, която организацията има, за да гарантират, че нейните служители, дейности и програми не навреждат на децата, не ги излагат на риск от злоупотреби и че всички опасения на организациите по отношение на безопасността на децата в общностите, където работят са докладвани на съответните служби.   

Не навреждам се отнася за отговорността на организацията да не наврежда, или да намали вредата, която може да нанася непредумишлено в резултат от неподходящи дизайн и изпълнение на проекти /програми/ 

 

Дефиниции на вреда и злоупотреба 

 

Физическа злоупотреба Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена от друго лице-дете или възрастен.  Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго физическо нараняване на дете, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето на детето. 

Сексуална злоупотребаВключва насилването или примамването на дете към сексуални действия, независимо дали детето е запознато или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може да включват намесата на децата в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение. 

Сексуална експлоатация на деца: Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца, въвлечени в сексуални активности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност, статукво или нещо друго, от което децата или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може да бъде свързана с манипулиране на деца, сприятеляване с тях, спечелване на тяхното доверие и осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества. Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на дисбаланса на власт, като възможностите на жертвата са силно ограничени. Тази форма на злоупотреба може да бъде грешно разбрана от деца и възрастни като взаимоотношения, базирани на взаимно съгласие. Сексуалната експлоатация на деца се проявява по различни начини. Тя може да включва по-възрастен извършител, упражняващ финансов, емоционален или физически контрол над малолетно или непълнолетно лице. Може да включва и връстници, които манипулират или подтикват жертвата към сексуална активност, понякога в рамките на една банда или махала. Тази форма може да се проявява и чрез организирана  мрежа от извършители, които получават финансови облаги от трафик на деца в различни локации, за да участват в сексуални активности с голям брой хора.  

 

Неглижиране: В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на основните физически / психологически нужди на детето, които могат да прераснат в сериозно увреждане в детското здраве или развитие, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основните емоционални нужди на детето.  Неглижирането може да се състои в незаинтересованост на майката по време на бременност, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и недостатъчна грижа за дете с увреждания. 

Емоционална злоупотребаПостоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие на детето. Действията, свързани с емоционалната злоупотреба могат да включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз (включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение, основано на отхвърляне или враждебност.  

 

 1. Обхват 

Тази политика се отнася за всички служители на организацията и нейните партньори 

 

Под служители разбираме: 

 1. Целият персонал- местен и международен  
 1. Всички доброволци и стажанти  

 

Под партньори разбираме: 

 • Всички работещи по договори, външни консултанти 
 • Всички членове на Борда 
 • Всички партньори, включително и тези в общностите, където работим по съвместни проекти 
 • Гости и посетители 
 1. Превенция 

Фондация за децата в риск по света заявява, че закрилата на детето от злоупотреба и закрилата на правата на децата ще бъдат гарантирани, чрез следните стъпки:  

 

 1. Оценка на риска/смекчаване на рисковете 

 

Фондацията ще извършва оценка на риска на всички операции, дейности, програми и проекти по които работи, които включват:  

 • При избор на място за провеждането на практическа работа с деца се извършва оглед или ще изисква подробна информация от партньора си относно неговото местонахождение, хигиена, отопление и безопасност и при необходимост ще изисква подобрения на средата, така че тя да бъде подходяща за работа с деца и да гарантира комфорта им и тяхната сигурност; 
 • Предварителна подготовка на специалистите, които ще прилагат програмите за работа с деца, която включва както самата методика, така и съблюдаване на безопасността на децата по време на работа 

 

 

 1. Набиране на персонал 

 

Фондация за децата в риск по света заявява, че служителите, консултантите и доброволците ще бъдат наемани при ясни условия и длъжностни характеристики, които включват изявления за позицията и отговорностите, свързани със съответната роля, за да  бъдат посрещнати изискванията на организацията от гледна точка на организационната политика за вътрешна закрила.  

1.1 Всички бъдещи служители, доброволци и членове на управителни органи ще бъдат своевременно информирани за политиката на организацията във връзка със закрилата на детето. Като част от процедурата за кандидатстване за работа, от тях ще се изисква да подпишат декларация за извършени от тях криминални престъпления. 

1.2 За всички кандидати ще се изисква свидетелство за съдимост. 

1.3 За всички кандидати ще бъдат изискани надеждни препоръки-характеристики, като ще бъде обърнато специално внимание на всички сфери на опасения във връзка със закрилата на детето. По време на процедурата за интервюиране кандидатите ще трябва да отговарят на въпроси, касаещи предишната им работа с деца. 

1.4 Като част от процедурата на подбор, всички кандидати за длъжности в чужбина или за работа, при която се налагат пътувания в чужбина, ще бъдат интервюирани и от отговорник по закрила на детето. 

 

 1. Поведенчески етикет/кодекс на поведение 

Фондация за децата в риск по света извежда ясни изисквания за поведение на служителите си, които са регламентирани писмено и предоставени срещу подпис: 

 

 

 

Поведенчески етикет/ кодекс на поведение спрямо деца 

 

 

Аз, [трите имена на лицето], декларирам, че съм прочел и разбрал организационната политика за вътрешна закрила на детето на [организацията], както и че съм съгласен, че по време на работата ми в [организацията], аз трябва да: 

 

 • се отнасям към децата с уважение, независимо от техните раса, пол, цвят на кожата, език, религия, политически или други възгледи, националност, етнически и социален произход, собственост, увреждания или друг статус.  
 • не използвам език или поведение спрямо деца, които са неподходящи, обидни, сексуално провокативни, унижаващи или културно неприемливи.  
 • не въвличам деца под 18 години в каквато и да е форма на сексуални отношения и активности, включително заплащане за сексуални услуги.  
 • спазвам правилото за “присъствие на поне двама възрастни”, когато е възможно и практически изпълнимо, при което двама или повече възрастни наблюдават всички дейности, в които са ангажирани малолетни или деца, и присъстват непрекъснато на мястото. 
 • не каня непридружени  от други близки възрастни деца вкъщи, освен ако не са в непосредствен риск от навреждане или във физическа опасност.  
 • не спя до деца, които не са супервизирани  от други възрастни, освен в случаите, когато е абсолютно необходимо, като в тези случаи трябва да получа одобрението на прекия си мениджър и да гарантирам, че при възможност ще присъства и друг възрастен.  
 • използвам компютри, мобилни телефони, видео камери или социалните мрежи по подходящ начин и никога да не експлоатирам деца или уронвам тяхното достойнство.   
 • не използвам никакви форми на физическо наказание спрямо деца.  
 • не ангажирам малолетни и непълнолетни като “домашни помощници”.  
 • докладвам незабавно опасения за експлоатация или злоупотреба с деца, както и нарушения в политиката на организацията (със съответните й процедури) за вътрешна закрила на детето.  
 • Разкрия незабавно всички обвинения, присъди и други следствия от евентуална криминална дейност, свързана с експлоатация и злоупотреба с деца, която съм имал преди или по време на моята работа или връзка с [организацията]. 

 

Когато осъществявам видео или фото заснемане на деца , както и когато използвам изображения на деца за цели на моята работа аз трябва да:  

 

 • оценявам и правя усилия да се съобразявам местните традиции и ограничения при пресъздаването на изображения преди заснемането на деца.  
 • придобия информирано съгласие от детето и неговите родители/настойници преди да го заснема. Като част от този процес аз трябва да обясня как ще бъдат използвани заснетите материали.  
 • да се уверя, че заснетите материали представят детето в светлина, която гарантира неговото достойнство и не уронва авторитета му. Децата трябва да бъдат подходящо облечени и да не да в пози, които могат да бъдат възприети като сексуално провокиращи.   
 • да се уверя, че изображенията представят правдиво истинския контекст и фактите.  
 • да се уверя, че в описанието на снимките или в имената на файловете на заснетия материал не присъства информация, която може да идентифицира личността на детето, особено когато материалите се изпращат или се използват за публикации. 

 

Приемам, че нося отговорност по изложените по-горе аспекти и се задължавам да спазвам организационната политика за вътрешна закрила на детето, както и да избягвам поведение, което може да бъде окачествено като злоупотреба или експлоатация на деца. 

 

Подпис: 

 

Дата: 

 

 

 1. Обучение 

 

Организацията ще предостави информация за вътрешната си политика за закрила на детето на всички членове на екипа, партньорите, семействата и децата. Освен това: 

Всички служители, доброволци и членове на управителни органи ще бъдат обучени относно политиката на организацията за закрила на детето. Те ще получат екземпляр от политиката и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали. 

Лицата, наети като независими изпълнители по договори, ще получат екземпляр от политиката на организацията за закрила на детето и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали. 

Доброволците в организацията ще бъдат наблюдавани от ръководителите на екипи, на чието подчинение са назначени, за да се гарантира, че не злоупотребяват с поверителната информация, която касае децата. При възникване на опасения, мениджъритесупервайзора следва да информират директора  който от своя страна ще предприеме по-нататъшно разследване. 

 1. Дизайн на безопасни програми и проекти 

 

Фондация за децата в риск по света ще развива и прилага програми, които са безопасни за децата. За всички програми и проекти ще бъде изготвяна оценка на риска, в следствие на която ще бъдат разработени стратегии за безопасност. 

 

 1. Комуникации – използване на снимки и информация за деца 

 

Фондация за децата в риск по света е ангажирана да управлява комуникацията си по безопасен за децата начин, като се придържа към следната политика:  

 

Общи принципи 

Нашият водещ принцип при използването на визуални изображения и видео материали е да показваме уважение към достойнството на децата, семействата и общностите. 

 

Контекст 

Фондация за децата в риск по света подкрепя Конвенцията за правата на детето на ООН, която определя най-добрият интерес на детето като водещ и заявява, че всяко дете има право на закрила от всички форми на експлоатация. Ние признаваме, че изображенията са съществен елемент от представянето на нашата работа пред широката общественост и други заинтересовани страни, както и за набиране на средства, затова показваме уважение към всеки, с когото работим и няма да използваме изображения, които са унижаващи или неуважителни.  

 

Цел 

Този документ установява принципи, които ФДРС приема и прилага, за да контролира използването на изображения на деца и техните семейства. Насоките по-долу ще бъдат необходими най-вече на служителите на терен, които влизат в контакт с деца и семейства.  

 

Политика 

Когато използваме изображения и видео материали, ние се ръководим от следните принципи:  

 

 1. Ние уважаваме достойнството на субекта.

Ние винаги ще искаме разрешение, когато заснемаме фото изображения и видео материали с участието на деца и възрастни.  

 

Специално внимание ще се обръща на фотографски изображения на деца с увреждания, бежанци и такива, намиращи се в ситуации на конфликт или бедствие, за да може внимателно да се представи контекстът и да не се подронва достойнството на субектите.   

 

Когато е възможно, ние ще обясняваме на субекта вероятната употреба на изображенията.  

 

Ние никога няма да правим снимки на хора, които не искат да бъдат заснемани.  

 

 1. Ние няма да експлоатираме субекта.

Ние няма да манипулираме субекта по какъвто и да е начин, който променя реалността на ситуацията. (Например няма да го караме да плаче пред камерата). 

 

Ако е необходимо да се защити поверителността, имената на децата и семействата ще бъдат променени.  

 

Никога няма да публикуваме пълните имена на децата и техните контакти.  

 

 1. Нашата цел е да представяме балансирана визия за реалността в развиващия се свят. 

Ще избягваме стереотипи (Например как западен социален работник помага на беззащитна жертва). 

 

Нашата цел е да показваме как хората си помагат и работят за себе си, а не да ги изобразяваме като жертви.  

 

 1. Ще използваме изображенията правдиво.

Описаните случаи и истории няма да се фабрикуват, но могат да се адаптират или редактират, за да се запази поверителността и достойнството на субекта.  

 

Няма да използваме изображението на едно нещо и да го описваме като нещо друго. 

 

Където е възможно ще използваме баланс от изображения (например позитивни и негативни), за да отразим ситуацията.   

 

 • Ако използваме едно изображение на общо основание (например да илюстрираме проект, който е подобен на този, който описваме), ще добавим това в уточняващ текст.   

 

 • Няма да използваме изображения, които могат умишлено да интерпретират грешно истинската ситуация.  

 

 • Ако едно изображение представя извънредна ситуация, няма да използваме това изображение по начин, който подсказва, че ситуацията е по-скоро обичайна. 

 

 • Нашата цел е да бъдем възможно най-осведомени и уверени в осведомеността си, че субектът ще одобри изображението като правдиво и отговарящо на реалната ситуация.  

 

 1. Ще поддържаме стандарти на добър вкус и благоприличие, които съответстват на нашите ценности и ценностите на онези, които ни подкрепят. 

 

 • Няма да използваме еротични, порнографски или нецензурни изображения.  

 

 • Изображения на мъртви или голи тела ще бъдат използвани само при изключителни обстоятелства. 

 

 • Няма да използваме изображения, показващи крайно страдание.  

 

 

 1. Ще уважаваме гледните точки на местните и международните ни партньори при събирането и използването на визуални материали. 

 

Ще бъдем чувствителни към загрижеността и съветите на местните и международните ни партньори при събирането и използването на визуални материали. 

  

 1. Ще имаме позитивно отношение към хората, на които помагаме в бедствени ситуации. 

 

 • Във всяка публикация, която има отношение към бедствена ситуация ще следваме политиката, описана в поведенческия етикет на Международната Комисия на Червения Кръст: “В нашите информационни материали, публикации и рекламни дейности ще разпознаваме жертвите на бедствия като човешки същества с достойнство, а не изгубили надежда обекти”. Така ще създаваме обективна представа за бедствията, в която се подчертават потенциала и стремежите на потърпевшите, а не техните уязвимост и страхове.   

 

 • Няма да губим уважение към потърпевшите, а ще се отнасяме към тях като към равнопоставени партньори. 

 

 • Ще сътрудничим на медиите, за да повишим обществения отзвук, но няма да позволим външни или вътрешни заявки за публичност да вземат надмощие. 

 

 1. Ще поддържаме високи технически стандарти
 • Нашата цел е да използваме само висококачествени изображения.  

 

 • Бихме могли да използваме цифрова обработка за по-добра творческа визия, но не по начин, който умишлено или подвеждащо изкривява правдивостта на изобразената ситуация.  

 

 •  
 • Няма да изрязваме изображението по начин, който подвеждащо изкривява правдивостта на ситуацията.  

 

 • При редакция на видео материали няма да изкривяваме по подвеждащ начин правдивостта на ситуацията.  

 

 •  
 1. Ще поддържаме подходящ архив от изображения и видео материали.

Изображенията ще отразяват настояща ситуация и ще отговарят на изискванията да бъдат подходящи.  

 

Всички изображения ще бъдат надлежно съхранявани и документирани.  

 

Старите изображения ще бъдат архивирани. 

 

 

 1. Социални мрежи 

 

Фондация за децата в риск по света се ангажира да използва социалните мрежи, за да постигне ефект за добро отношение към децата и тяхното развитие от страна на възрастните, както и за да популяризира дейностите си насочени към децата.  

Политиката се отнася до всички членове на организацията. 

Мониторингът и преразглеждането на политиката са отговорност на изпълнителния директор на ФДРС. 

Лицата оторизирани за подготовка и споделяне на материали от името на организацията в социалните мрежи се определят от изпълнителния директор на ФДРС. 

 

Организационни изисквания 

В онлайн комуникацията ФДРС няма да използва лични данни за деца (имена и други), освен страната на произход и населеното място, където детето ползва услуга. Това касае споделяне на история на дете 

При използването на изображения на деца в комуникация това става само с изрично съгласие на родител, дадено пред партньор на ФДРС или лично през организацията. 

 

 

 

Служебно използване на социалните мрежи:  

Фондация за децата в риск по света използва социалната мрежа Фейсбук, чрез своята фейсбук страница. На нея се публикуват материали – текстове, снимки, видео, споделяне на статии предварително одобрени от Изпълнителния директор. Всички служители на организацията, които имат работна задача да подготвят материали за фейсбук страницата задължително са запознати с настоящата политика и съобразяват действията си с нея.   

 

Лично използване на социалните мрежи 

Фондация за децата в риск по света разрешава личното ползване на Фейсбук на своите служители, но когато това касае работата им в организацията следва те да се съобразяват с настоящата вътрешна политика за закрила на детето. При личното ползване на социални мрежи от персона служителите са длъжни да спазват следните правила: 

 

Правила за лично ползване на социалните мрежи за персонала и доброволците:  

 

 • Винаги пишете в първо лице.  
 • Никога не качвайте и слагайте унижаващи, неприлични, обидни или навреждащи материали.   
 • Информирате навременно съответното лице в организацията, ако видите, че някой от екипа качва в социалните мрежи такова съдържание.  
 • Не споделяйте чувствителна информация- имена и местоположение на деца например.  
 • Винаги се съобразявайте с правилата на сайта/мрежата.  
 • Вие сте лично отговорни за съдържанието, което споделяте, така че винаги мислете какво качвате и споделяте.  
 • Избягвайте да качвайте лична информация.  
 • Активността на организацията в социалните мрежи ще бъде наблюдавана и ако някой служител наруши правилата, ще бъде обект на дисциплинарни процедури, както е отбелязано в политиката.  
 • Неспазването на тези правила може да има сериозни усложнения и да наруши законите, особено когато се касае за случаи на изображения на злоупотреба с деца, унижаващи изображения и тормоз.  

 

Въпреки, че дейностите на ФДРС не са свързани по никакъв начин с ползването на социални мрежи от деца и млади хора при прилагането на нейните програми ние заявяваме, че когато деца и млади хора, ползват социалните мрежи в рамките на организацията ще се съобразяват минимални изисквания за безопасност на децата като Не насърчаваме ползването на социални мрежи от деца под 13 години и съблюдаваме, че децата и младите хора би трябвало да бъдат трудни за идентификация в социалните мрежи, заради това да не споделят своето местонахождение, да не си уреждат срещи с непознати и да докладват съмнителни контакти.  

 

Наблюдение и преразглеждане на политиката: Политиката относно социалните мрежи ще бъде преразглеждана на всеки три дни, като част от общия документ, а при необходимост и почесто. 

 

 1.  Отговорности 
 1. Политиката е одобрена от Борд на директорите на организация 

 

 1. Партньори 

Всички партньори на ФДРС ще бъдат запознати с вътрешната политика на организацията. При осъществяването на партньорски проекти, партньорите, които нямат организационна политика за вътрешна закрила ще изискваме да приемат и спазват вътрешната политика за закрила на ФДРС. 

 

 1. Докладване на опасения  

Фондация за децата в риск по света и всички нейни служители, които пряко или косвено в своята работа с деца са задължени да докладват опасения, които имат във връзка с тяхната безопасност. 

При наличие на опасение за злоупотреба или лоша практика с дете всеки служител на организацията е длъжен да докладва на изпълнителния директор Росица Петрова, тел. 088 720 1493. 

Всеки сигнал и доклад се приема сериозно и се спазва принципа за поверителност на информацията. Приоритетът винаги е безопасността и най-добрия интерес на детето.  

Информация, която може да идентифицира определени деца ще бъде споделяна само с онези, които имат нужда да я знаят в организацията. Всеки служител, който докладва лоша практика със сериозни последствия ще бъде закрилян доколкото е възможно от поведение и отношение, уронващо авторитета му, тъй като организацията приема, че е сигнализирал своите опасения от чисти подбуди. Умишлените фалшиви обвинения са сериозно нарушение на правилника за вътрешния ред и водят след себе си вътрешно разследване, както и дисциплинарни наказания.  

Обектът на сигнала (и предполагаем извършител )и всички свидетели трябва да сътрудничат напълно на вътрешното разследване и изслушванията по време на това разследване. Спазването на поверителността на информацията, споделена от тях ще бъде основен принцип, като тази информация ще бъде споделена само с онези, които трябва да я знаят.   

Обвиненията срещу член на екипа води до неговото незабавно временно отстраняване от работа, тъй като е обект на разследване. Ако обвинението е свързано с криминално деяние, то ще бъде докладвано на властите преди да се предприемат действия или да се информира предполагаемия извършител.  

 

Вътрешните разследвания се водят от изпълнителния директор и включва интервюта с всички страни, включително свидетели, за да се съберат всички свързани с обвинението подробности. При събиране на данни за нарушаване на вътрешната политика за закрила или злоупотреба с дете се предприемат дисциплинарни мерки. Ако обвинението се окаже безпочвено се предприети правилните и подходящи стъпки да се намали вредното въздействие от фалшивото обвинение върху репутацията и психиката на обвиненото лице.  

 

Вътрешните разследвания, свързани с обвинения в криминално поведение се обсъждат с властите преди да се предприемат организационни мерки, за да се гарантира, че организацията няма да компрометира официалното външно разследване.  

 

Организацията гарантира наличието на подкрепа и съветване на онези, които докладват и реагират на сигнали, която включва насочване към подходящи специалисти в и извън организацията. 

Организацията прилага следната форма на докладване: 

 

 

 

Формуляр за регистриране на инциденти  

 

Формуляр по процедура за докладване във връзка със закрилата на детето 

Поверително 

Номер на случая: 

Имена на детето: 

 

Данни във връзка с постъпването на сведението: 

Време: 

Дата: 

Място: 

 

Данни за съобщаващия: 

Трите имена: 

Адрес: 

Данни за контакт: 

Занятие: 

Връзка с детето: 

 

Данни за детето: 

Трите имена: 

Възраст:Дата на раждане:Пол: 

Адрес: 

Структура на домакинството: 

Училище:Клас:Класен ръководител: 

Религия:Увреждания, ако има такива: 

 

Промени в поведението на детето? 

 

 

Друга информация: 

 

 

Подробности във връзка с опасението (включително думи, казани от детето, ако е възможно) 

 

 

Данни за предполагаемия извършител: 

 

 

Безопасност на детето в момента: 

 

 

Спешна медицинска помощ? 

 

 

Кой друг е в течение? 

 

 

Действия, предприети към момента? 

 

 

Изготвен от: 

Дата: 

 

Подпис на отговорника за приключване на случая: 

Дата: 

 

 1. Мониторинг и преразглеждане 

 

Фондация за децата в риск по света преразглежда вътрешната си политика за закрила на всеки три години. 

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?