ПРОЕКТ „ИГРА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ“ 2017-2018 г.

Проектът е осъществен в 11 ДГ „Звънче“, община Търговище в партньорство с Клуб на нестопанските организации (КНСО) гр. Търговище в периода февруари, 2017 – юни, 2018 г. и изцяло финансиран от бюджета на Фондация за децата в риск по света на обща стойност 21 485 лв.

 

 Обосновка на проекта

Подготовката на проекта е резултат от успешното партньорство между ФДРС и КНСО Търговище, които през годините успяха да развият успешни практики (МБАЛ Търговище, читалище “Светлина”, с. Давидово) и идентифициране на нужди от подкрепа на деца в образователни услуги. Наблюденията на двете организации показват необходимостта от подкрепа на формалната образователна система в прилагането на програми основани на игра за постигане на образователните цели в детска градина. Анализът показа и наличието и на голям брой деца билингви от ромски и турски произход в детските градини в общината, които се адаптират по-трудно поради слабото владеене на български език, когато постъпват в детската градина. В същото време в този период ФДРС навлезе в по-зрял етап от своето развитие, в което развитието на практики основани на доказателства е по-широко застъпено. Това от своя страна доведе до включването на проучване ефективността на програмата “Елементът Игра“.

 

Какво искахме да постигнем с проекта?

 • Да се подкрепи развитието на пълния потенциал на деца в ОДЗ;
 • Да се стимулира участието на родителите в грижата за развитието на децата им;
 • Да се открие изоставянето на ранен етап и да се предприемат навременни интервенции;

Да се пилотира успешна практика в подкрепа на ранното детско развитие в ОДЗ.

 

С кого работихме в проекта?

 • Деца от първа група на детска градина в ОДЗ „Звънче“ и ОДЗ „Радост“;
 • Родители на децата, включени в игровите сесии;
 • Учители в детска градина;
 • Ръководен екип – директор, представители на община, РИО;
 • Специалисти за работа с деца – игро-терапевт и специалист диагностика на детското развитие, обучител.

 

Как работихме за да постигнем целите?

 • Игрови сесии – три пъти седмично се провеждаха сесии по Програма „Елементът Игра“ в групата в детска градина водени от специалисти игра от КНСО с подкрепата на учителки от детската градина.
 • Подкрепа на родителите чрез образователни сесии за родители

Веднъж месечно образователни семинари се провеждат с родителите по различни теми, включващи детското развитие, привързаността, травмата, позитивното родителстване и др. Образователните сесии също предоставят възможност на родителите да общуват, да споделят опит и да се научат да се подкрепят взаимно.

 • Оценка на ефективността на програмата „Елементът Игра“

За целта бяха проследени резултатите от развитието на децата на една възраст (първа група на ДГ), които са обхванати в две групи в детската градина. Едната от  групите – експериментална, включваше  децата, обхванати в ежеседмичните игрови сесии. Децата от групата във филиал “Радост“, които бяха контролна група в проведеното проучване участваха само в обичайните занимания в ДГ. Проучването  се проведе чрез скрининг на детското развитие DP3 три пъти в 18-месечния период на изпълнение на проекта.

 

Какво постигнахме в края на проекта?

Проектът успя да достигне до деца, учители и родители, като по този начин създаде благоприятни условия за промяна при всяка една от групите и обучителната среда в детската градина. Учители преминаха въвеждащи и надграждащи обучения и супервизия. Активното им участие  в обученията и сесиите с децата в рамките на проекта доведе до наличието на необходимите знания и умения за самостоятелно провеждане на програмите след неговото приключване. Бяха проведени 130 групови игрови сесии и 104 индивидуални игрови сесии с деца със обучителни затруднения.

 

При всички деца се отчита напредък в различните сфери на детското развитие; по- добра адаптация в група, спазване на правила и съобразяване с авторитет на възрастния; разширяване на активния речников запас, натрупване на нови думи и понятия, необходими за пълноценното им включване в живота, който ги заобикаля. Родители участваха в скрининга на детското развитие, в индивидуални срещи със специалисти игра и групови семинари за детско развитие.

Оценка на ефективността на програмите – анализът на резултатите от скрининга на развитието на децата в експерименталната (ЕГ) и контролна група (КГ) показва, че децата от ЕГ имат по-добри постижения във всички области развитието си. Редовното посещение на детска градина и участие на децата в груповите сесии по програмите „Библиотека на играчките” и „Разкажи приказката” води до системна и целенасочена работа на специалистите и до повишени умения у децата. Програмите “Библиотека на играчките” и „Разкажи приказката”, използвани в групова и индивидуална работа с децата от ЕГ, имат стимулиращ ефект върху развитието на децата във всяка от петте области на развитие. Програмите подкрепят ученето чрез игра и допринасят за по-доброто адаптиране и участие на децата в дейностите на детската градина.

 

Какво научихме от проекта?

 • Програмите “Библиотека на играчките” и „Разкажи приказката”, използвани в групова и индивидуална работа с децата от експерименталната група, имат стимулиращ развитието на децата eфект във всяка от петте области на детското развитие;
 • Родителите одобряват обучителна група за детско развитие в рамките на детската градина водена от външни обучители;
 • Устойчивостта на програмите в детска градина би могла да се осигури с навременното и постоянно участие на представителите на образователните власти в общината.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?