ПРОЕКТ „ИГРА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ“

Проектът се осъществява в малки населени места в партньорство със Сдружение „Знание“, Ловеч и Сдружение „Нов път“, Хайредин, а местата на прилагане на програмата “Елементът Игра” са ДГ „Слънце“, град Луковит, читалището в с. Петревене, , ДГ „Пролет“, Оряхово, читалището в с. Галово, както и с участието на Клуб на нестопанските организации, Търговище (КНСО) и Фондация „Здраве и социално развитие“, София (ФЗСР).

Периодът предвиден за осъществяване на проектните дейности е септември, 2019 г- декември, 2020 г.

Проектът е финансиран от Тръст за социална алтернатива и е на стойност 38 000 лв.

 

Обосновка на проекта

Проблемът с късното влизане или непосещаването на детска градина на деца от маргинализирани общности води след себе си редица други проблеми, които най-често се проявяват в начална училищна възраст, а на по-късен етап и в живота им на младежи и възрастни като социална изолация, безработица, бедност. Често при постъпването си в предучилищна или училищна среда децата от маргинализирани етнически общности трудно се адаптират, поради езикова бариера, за което образователната система не винаги има ресурси за справяне. Така реално се създават условия за непълноценното им включване в образователния процес, както и практики за пренебрегване на техните ниски училищни постижения, водещи до ранното отпадане от училище.

Редица изследвания показват значимостта на ранното образование и неговите ползи за реализацията на детето в училище и след това в живота му като възрастен. Резултатите от PISA на деца, които са били над 1 г. в детска  градина, са с 40 точки по-високи, от тези, които не са ходили, сочат анализи на МОН /2018 г./ В колкото по-ниска възраст детето има досег с образователни програми или интервенции, толкова това е по-добре за неговото когнитивно, социално-емоционално, моторно развитие и комуникация, независимо дали те се случват у дома или в организирана учебна среда. Постъпването на детето в детската градина на по-ниска от задължителната възраст е свързано и с мотивацията на родителите, поради което проблемът изисква по-мащабно мислене през националните политики, спецификите на общностите, тяхната култура и възможните начини за тяхното отваряне.

 

Прилагането и адаптирането на нови подходи в работата с деца и родители от маргинализирани общности е добър опит в посока привличането и задържането им в детската градина. От друга страна те дават възможност да се обогатят  педагогическите практики и  да се повишава капацитета на учителите с  нови, работещи инструменти за по-високи постижения в детското развитие и качество на образованието и грижата в ранна детска възраст. Прилагане на програмите от платформата “Елементът Игра”  ще доведе до преодоляване на някои от характерните за детските градини посещавани от деца от маргинализирани общности трудности, а именно: заниженото качество на образователния процес, специфичните потребности на децата (езикова, културна, социална бариера), работа с родители за подкрепа в осъзнаване на родителската им роля и др.

 

Цели на проекта

Проектът “Игра за възможности“ е насочен към изграждане и развитие на програми за учене чрез игра (чрез платформата “Елементът Игра”) в 2 детски градини и 2 читалища/ социални услуги в маргинализирани общности с цел разширяване на възможностите за ранно детско учене. Той цели улесняване на семействата с малки деца при адаптацията им в детската градина чрез подобряване средата и обучението в детските градини и читалища/социални услуги, където има недостиг на образователни услуги за малки деца. Специален акцент в проекта е включването на родителите, които ще получат подкрепа за подобряване на умения за посрещане нуждите на децата им и създаване на стимулираща за тяхното развитие среда.

Развитието на програмите за игра в детските градини и читалища/ социални услуги ще се координира от 2 неправителствени организации. Всяка организация ще развие практика за ранно детско учене в 1 детска градина и 1 читалище/социална услуга.

В рамките на проект Игра за възможности ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Въвеждащо обучение за програмите основани на игра за участници в проекта;
  • Практически сесии по програми основани на Игра с деца в детска градина и читалища /социална услуга;
  • Обучение на родители на деца в детска градина;
  • Отчитане на напредъка на децата включени в практическите сесии;
  • Подкрепа  за специалистите участващи в проекта по места (менторска програма за всяка организация, надграждащо обучения  и обменни визити)
  •  Комуникационни дейности свързани с популяризиране на резултатите то проекта;

С цел подкрепа на директната работа с деца и родители по места 2 неправителствени организации с опит в ранното детско учене и програми основани на игра – КНСО и ФЗСР, имат менторска роля по отношение на специалистите  в 4 те места на осъществяване на проекта

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?