ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАВЕН СТАРТ“

Проектът се осъществява в партньорство със Сдружение „Знание“, Ловеч, Сдружение „Нов път“, Хайредин, Клуб на нестопанските организации, Търговище и Фондация „Здраве и социално развитие“, София

Периодът предвиден за осъществяване на проектните дейности е февруари, 2019 г- декември, 2020 г.

Проектът е финансиран от Тръст за социална алтернатива и е на стойност 43 857 лв.

 

Обосновка на проекта:

В последните години необходимостта за осигуряване на качеството на образованието и грижа в ранна детска възраст все по-често попада във фокуса на организациите и институциите, които работят в областта на ранното детско развитие в страната. Тази тенденция е свързана с редица идентифицирани проблеми в системата за ранно образование.  Информацията от НПО проучвания показват, че липсата на образователни институции в малките населени места или финансовата непостижимост на таксите за детска градина оставят извън възможности за обучение голяма група деца от уязвими етнически общности. В повечето от детските градини родителите са изключени от участие във вземането на важни решения за техните деца и са ограничени до решаването на проблемни ситуации, което от своя страна не предоставя на децата добър модел за социално взаимодействие. Данните от ситуационните анализи показват, че учебните програмите не подкрепят холистичното развитие на децата, не се адаптират към индивидуалните особености на децата и на много места се осъществяват в недостатъчно стимулираща детското развитие среда. Освен усилията в посока гарантиране на достъп до детски градини, посредством премахване на формалните бариери като такси, езикови затруднения и т.н., ситуацията  показва необходимостта  да се подкрепи професионалното развитие на специалистите. Наблюденията ни на практиките на подкрепа на специалисти показват, че в повечето случаи те обхващат обучения в конкретни учебни дисциплини на определени членове на екипите, като по този начин неглижират решаването на идентифицирани проблеми. Предоставянето на обучения на специалистите, които да осигуряват знания и умения за цялостната организация и процес на образователна грижа за децата и да  стимулират развитието на работещи институционални проекти, ще даде възможност да се търсят  ефективни решения за всички заинтересовани страни.

 

Какво целим?

 

Проектът “Качествено образование за равен старт“ цели да подкрепи инициирането и развитието на местни практики основани на Европейската рамка за качество (ЕРК) за образование и грижа в ранна детска възраст. За целта проектът ще подготви представители на детски градини и неправителствени организации за обучители по ЕРК, които да предадат чрез обучения знанията и опита си на местни образователни  институции, които впоследствие да работят за синхронизиране на своята практики с основните принципи и насоки на ЕРК.

 

Европейската рамка за качество (ЕРК) съдържа най-актуални рамки свързани с настоящите политики на ЕС в областта на образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и формулира ясни препоръки по всяка тема

 

Дейности

Определяне на участниците в обучението за обучители по предварително изготвени критерии (детски градини и НПО)

Информиране на участниците за предстоящото обучение

Превод, адаптация и подготовка на обучение

Адаптиране на обучителния пакет спрямо местния контекст и нуждите на участниците и превод на обучителни материали

Подготовка на програмата за обучението

Логистика на обучението

Провеждане на обучението

Обработване на обратните връзки от обучението

Създаване на специална методика за оказване на подкрепа на обучителите и детските градини, която включва домашна работа за обучителите, обратна връзки, последващи обратни връзки за участниците, институционален план за обучените детски градини

Обучения и последващи срещи по места в детските градини

Мониторинг на прилагането на обучителния материал чрез обучения в детски градини, организирани по места от участниците. Ролята на ФДРС е да координира, осигури ресурси за обученията, да дава обратна връзка и подкрепа на обучителите

Последващи дейности в детските градини чрез междинна среща за обмяна на опит – промяна на документи, практики, повторни екипни срещи, изготвяне на план за подобрения и т.н. След обученията, детските градини ще приложат знанията, като обучителите ще им дават насоки, но самите ДГ ще определят конкретните стъпки, които ще предприемат. Очаква се партньорските НПО да са водещи в този процес.

Заключителна среща по проекта

Отчитане на проекта

 

Заложените индикатори са за максимален брой – 11 обучители, представители на ДГ, 9 екипа, 80 обучени учители.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?