ПРОЕКТ „МИСИЯ: ИГРА“ 2017 г.

Проектът се реализира в партньорство между Фондация за децата в риск по света и  Фондация „За нашите деца“ (ФЗНД) в периода март – декември 2017 г. Проект „Мисия: Игра“ е реализиран с финансовата подкрепа на Фондация за децата в риск по света, която възлиза на 5 660 лв.

 

Обосновка на проекта

Опитът на двете партниращи организации поражда взаимен интерес за разширяването на обхвата на услугите в Център за обществена подкрепа „Света София“, управляван от  ФЗНД в подкрепа на ранно детско развитие чрез игра. Същото да бъде ползвано като развит модел за работа в нов вид услуга – Комплекс за ранно детско развитие, който е в етап идея, планиране на изграждане  и набиране на средства от страна на ФЗНД.

Дейностите на проекта включват провеждането на регулярни игрови сесии с деца и родители, обучение на екипа и обучения на родители за значението на ранното детско развитие. Обучителните модули за родители повишават разбирането им за значението на играта в детско развитие и им помагат да разберат по-добре мислите и чувствата на децата, за да могат да подкрепят развитието им по най-добрия начин.

 

Цел на проекта:

Да насърчи холистичен от гледна точка на областите на детско развитие подход за подкрепа на деца от 0 до 8 години, чрез прилагане на програми, основани на игра и позитивно взаимодействие между деца и възрастни.

 

Специфични подцели:

  1. интегриране на програми за ранно детско развитие във философията и методите на работа с уязвими деца, като част от развиването на Център/ Звено за ранна детска интервенция в Комплекс за ранно детско развитие
  2. обучение и надграждане капацитета на екипа за работа в област ранно детско развитие;
  3. повишаване информираността на родители и семейства от общността за важността на периода на ранното детско развитие;
  4. подкрепа на деца от 0 до 8 години в процеса на развитие, чрез включването им в индивидуална и групова работа основана на игра;
  5. качествена оценка на резултатите от прилагането на програмите;
  6. развиване на индивидуалния подход към всяко дете и семейство чрез мобилно предоставяне на програмите.

Екип:

  1. Координатор проект
  2. Специалист скрининг детско развитие
  3. Специалист по програмата „Музика в действие“
  4. Специалист игрови дейности

 

Методология и изпълнение на проекта

За целите на проекта ФДРС предоставя програмата си “Елементът Игра“, която се състои от съобразени с възрастта им програми за малки деца, (компонент ‘Ранно детство’) и възрастни (компонент ‘Обучение за възрастни’). В рамките на проекта са прилагани програмите „Библиотека на играчките“ и „Музика в действие“.

 

Проследяване на развитието: на децата, които участват в програмите “Елементът Игра“ посредством Development Profile 3 (DP3). При откриване на забавяне в развитието, децата ще се насочват за допълнителни прегледи, които да преценят необходимостта от услуги по ранна интервенция. Последвалите резултати от прегледа ще се използват за създаване на програма за подкрепа на индивидуалните нужди на децата.

 

Какво е постигнато по проекта?

В рамките на 9 месеца проектните дейности достигнаха до 40 деца и близо 30 родители и 10 специалисти.

Екипът премина две специализилани обучения в рамките на проекта.

Проведени са две обучения на екип на специалисти, работещи ЦНСТ.

В рамките на проекта бяха направени общо 43 оценки на деца.

Мобилна групова работа се осъществяваше ежемесечно в ЦНСТ „Ст. Караджа“, където се работи с 5 деца с тежки увреждания. По данни от екипа на центъра тази дейност разведрява децата и им носи радост.

Мобилна индивидуална работа  се провеждаше с деца в домашна среда, като екипът носеше определен набор от играчки.

 

Какво научихме?

Организирането и провеждането на групови игрови сесии по програмите с интензивност веднъж седмично беше трудно. Причината за това бе специфичният подход за работа по случай, който е стандартно зададен за работа в такъв вид услуга и който е повече насочен към индивидуална работа и консултиране. Работата в групов формат протичаше в отворени, непостоянни групи. Близо половината от децата по проекта се включиха еднократно или неколкократно в игрови сесии, поради различни причини. Това не позволи да се проследят и докажат резултати от прилагането на програмите за деца в ранна възраст, които са посещавали редовно програмите в рамките на поне 6 месеца. Основно с децата се работи в индивидуален формат и често протича в рамките само на няколко сесии. Често и самите ползватели на услуги нямат мотивация да посещават услугата, към която са насочени от социална служба и често се приема като рестриктивна мярка към тях. Тези обстоятелства затрудниха реализирането на дейностите по проекта, така както бяха заложени. По същата причина не беше възможно и проследяването на резултати на всеки шест месеца с рейтинг скала за оценка на детското развитие. Мобилна групова работа се осъществяваше ежемесечно в резидентна услуга за деца, но при отсъствие на основния водещ на групата, той не беше заместван, което постави въпроси за устойчивостта на този тип работа. Не бяха осъществени обучителни групи с родители, поради вече изброените причини.

Програма „Елементът Игра“ изглежда трудно приложима в строго регламентирани социални услуги, поради натовареността на екипа, начина на насочване на клиентите към услугата и специфичният подход за индивидуална работа, което затрудни реализирането на заложените дейности. Работата по проекта повиши капацитета ни за планиране и оценка на рисковете при проектни дейности.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?