Проектът се осъществява в подкрепа работата на членове на мрежата на пространствата за ранно детско учене по програмата Елементът Игра® на Фондация за децата в риск по света (ФДРС) в страната в условията на пандемия от COVID 19.

Проект “Сигурен Рестарт в условията на пандемия“ е изпълняван от ФДРС с финансова подкрепа в размер на 9179, 00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в тематичен приоритет „Повишаване капацитет на НПО“.

Периодът предвиден за осъществяване на проектните дейности е едногодишен между 1 февруари, 2021 г. и 30 януари 2022 г.

 

Обосновка на проекта:

ФДРС работи в подкрепа на уязвими групи деца и техните семейства чрез програми основани на игра в специално създадени пространства за ранно детско учене, които развива в партньорство с 13 НПО в страната. Кризата с COVID-19 и последствията от нея поставиха предизвикателства пред практиките ни по места. Те са свързани, както с необходимостта от развитие на дейности, осигуряващи безопасност и благополучие на уязвимите семейства с малки деца, така и с промяна в организацията и съдържанието на програмите и практиките ни. Подкрепата ни изисква възстановяване на доверието със семействата и общностите и придобиване от тяхна страна на умения за самоорганизиране, които да гарантират здравето и благополучието на децата им.

 

Цели на проекта

Проектът цели да повиши капацитета на организациите-членове на мрежата на ФДРС за развитие на пространства за ранно детско учене по програма Елементът Игра® за деца и семейства от уязвими общности в условията на преодоляване на последиците от COVID-19.

Постигането на целта ще осигури възстановяване на практиките за ранно детско учене в условията на безопасност и с активното участие на семействата и общностите, което да доведе до устойчивост.

В рамките на проект „Сигурен рестарт в условията на пандемия“ ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • разработване на подходи и процедури за работа на организациите със семействата в условията на пандемия и последствията от нея;
  • разработване на програма за развитие на социални умения за родители от уязвими общности;
  • обучение за обучители от 13 НПО;
  • пилотиране на програмата за развитие на социални умения за родители в 5 уязвими общности в страната;
  • мониторинг и оценка на пространствата за ранно детско учене в условия на COVID-19.
  • комуникационни дейности във връцка изпълнението на проекта.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?