ОРГАНИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА ЗА ВЪТРЕШНА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО    НА    ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА