Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА)

ТСА е неправителствена организация, която оказва финансова подкрепа, за да се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи. Фокусът е върху ромите, две трети от които живеят в бедност.

Като пионер и инкубатор на нови идеи, ТСА разработва и въвежда различни подходи в стремежа си да осигури равен шанс за всички. Ето защо, усилията на ТСА са насочени в четири програмни направления: „Ранно детско развитие“ – „Първите 1000 дни“ и „Учене и ранна детска грижа“; „Образователни възможности и постижения“;  „Икономическо развитие и достъп до трудова заетост“; „Изграждане на капацитет“.

ТСА цени партньорствата със съмишленици.

Заедно можем да допринесем за промяна!

https://socialachievement.org/bg/ 

ТСА подкрепя Фондация за децата в риск по света за осъществяването на:  

  • проект “Качествено образование за равен старт“ насочен към инициирането и развитието на местни практики основани на Европейската рамка за качество за образование и грижа в ранна детска възраст. Проектът е на стойност от 43 857 лв. и се изпълнява в периода февруари, 2019 г– декември, 2020 г. 
  • проект “Игра за възможности“ насочен към подкрепа на ранното детско учене на деца от уязвими общности чрез развитие на програми основани на игра в детски градини и читалища в малки населени места. Проектът е на стойност от 38 000 лв. и се изпълнява в периода  септември, 2019 г– декември, 2020 г. 

Международен женски клуб София (МЖК) е неправителствена организация, която подкрепя новопристигащите в страната за по-доброто опознаване и разбиране на България.  

Чрез своята фондация, МЖК подкрепя развитието на местните групи и НПО, за да посрещнат ефективно нуждите на най-уязвимите  – проблеми на жените, стари хора, деца без родителска грижа, хора с увреждания, етнически малцинства. https://iwc-sofia.org/ 

 

 МЖК подкрепя Фондация за децата в риск по света за осъществяването на: 

 

  • проект “Да растем като играем“ насочен към ранното детско учене чрез игра на деца от бежански семейства. Проектът е на стойност от 4989 82 лв. се изпълнява в периода април, 2018 г септември, 2019 г. 
  • проект “Да учим заедно“ насочен към социалната интеграция на бежански семейства, чрез образователни и социални програми за децата и родителите. Проектът е на стойност от 5 000 лв. и се изпълнява в периода юни, 2019 г– декември, 2019 г. 

 

Български фонд за жените (БФЖ) е неправителствена организация с над десетгодишен опит по проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи насочени към овластяване на уязвими групи жени. https://bgfundforwomen.org/bg/ 

БФЖ подкрепя Фондация за децата в риск по света за осъществяването на: 

  • проект “Книгата на моя живот“, насочен към подкрепа включването и адаптацията на жени-бежанки с малки деца, ориентирани към професионална и трудова реализация чрез участие в курс по български език, е с акцент върху интегриране на техния минал опит. Проектът е на стойност 2 000 лв. и се изпълнява в периода октомври, 2018 г декември, 2018 г. 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 г., финансиран от ИсландияЛихтенщайн и Норвегия  подкрепя страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави с цел намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.  

В България приоритетните сектори са опазване на околната средавъзобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследствоинициативи за обществено здраведеца и младежи в рискиновации за зелена индустрияправосъдие и вътрешни работи. 

 

В рамките на програмата на ФМ на ЕИП за периода 2009 – 2014 г., чрез оператора за България, фондация „Работилница за граждански инициативи, Фондация за децата в рик по света получи подкрепа за осъществяването на: 

  • проект “Мобилна библиотека на играчките“, който подкрепя ранното детско развитие и учене на деца от семейства от уязвими общности, които живеят в отдалечени райони в област Търговище. Проектът е на стойност от 19 017 евро, с период на изпълнение ноември, 2014 г. – октомври, 2015 г.  

В рамките на ФМ на ЕИП 2014–2021 г., програмата Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е част от приоритетния сектор „Културагражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни секторадоговорени между донорите и Европейския съюз. Фондът цели „укрепнало гражданско обществоактивни граждани и овластени уязвими групи и подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския секторукрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.  

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/ 

 

Фонд „Активни граждани“ подкрепя Фондация за децата в риск по света за осъществяването на: 

  • проект “Стъпки за устойчиво развитие, който цели да надгради капацитета на ФДРС и организациите членове на мрежата на простраствата за учене по програмата Елементът Игра® за устойчиво развитие чрез конкретни дейности свързани с изграждане на умения за фондонабиране, ефективна комуникация и мониторинг. Проектът е на стойност от 10 000 еврос период на изпълнение октомври, 2020 г. – октомври, 2021 г. 
  • проект „Сигурен рестарт в условията на пандемия“, който цели да подкрепи ФДРС и организациите членове на мрежата на простраствата за учене по програмата Елементът Игра® да развият своите политики и процедури свъзрани с работата в условията на пандемия, както и да се създаде и приложи програма за развиване на социални умения у млади родители от уязвими общности. Проектът е на стойност от 10 000 еврос период на изпълнение февруари, 2021 г. – февруари, 2022 г.

 

©2023WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?