2023

 • 1354 подкрепени деца и техните семейства
 • 42 пространства за ранно учене
 • 26 партньори
 • 5 активни проекта, от които 3 нови – „Ранното детско развитие – споделена грижа и отговорност на обществото“ на Оперативна програма „Добро управление“; програма „Ново Начало“ на Фондация „BCause“ и Проект „Изграждане на капацитет за разширяване на пространствата за ранно детско учене“ финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“

 

2023

 • Повече от 1300 подкрепени деца и техните семейства
 • 39 места на предоставяне на програмите в страната
 • 26 партньори
 • 5 активни проекта, от които 3 нови – „Ранното детско развитие – споделена грижа и отговорност на обществото“ на Оперативна програма „Добро управление“; програма „Ново Начало“ на Фондация „BCause“ и Проект „Изграждане на капацитет за разширяване на пространствата за ранно детско учене“ финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“

 

2022

 • 1360 подкрепени деца и техните семейства
 • 39 места на предоставяне на програмите в страната
 • 25 партньори
 • 5 активни проекта, от които 2 нови – проект “Сигурен Рестарт в условия на пост пандемия от COVID-19” и проект “Как да отглеждаме здрави и умни деца”
 • 150 деца от уязвими общности, подкрепени чрез Дарителска акция за коледни подаръци
 • 500 деца на 20 места, подкрепени чрез Дарителска хуманитарна акция на ФДРС за сухо мляко
 • 155 обучени специалисти и родители

 

2021

 • 1387 деца подкрепени чрез програмата Елементът Игра® – 855 деца и техните семейства в уязвими общности, резидентни услуги и услуги в общността; 532 деца в болнична грижа
 • 33 места на предоставяне на програмите в страната
 • 25 партньори
 • 3 активни проекта, от които 1 нов – проект “Стъпки за устойчиво развитие”
 • 450 деца и техните семейства подкрепени чрез хуманитарна акция за посрещане на базовите им потребности от храна и лични предпазни средства по време на пандемията от COVID-19
 • 457 деца и техните семейства подкрепени от, новоразработена в следствие на пандемията, програма “Остани в къщи, играй в къщи”
 • 20 специалисти обучени по програмата “Остани в къщи, играй в къщи”
 • 27 специалисти обучени по програма Елементът Игра®

 

2020

3082 подкрепени деца – 1205 деца и техните семейства в уязвими общности, резидентни услуги и услуги в общността; 1 877 деца в болнична грижа;
33 места на предоставяне на програмите в страната, от които 1 ново – ЦОП Кюстендил (Фондация “Здраве и социално развитие”);
26 партньори;
5 активни проекта, от които 4 нови – проект “Качествено образование за равен старт“, проект „Игра за възможности“, проект “Да растем заедно“, проект INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“;
79 специалисти обучени по програма „Елементът Игра“ – компонент Ранно детство, Методически семинар по програма „Елементът Игра“;
4 практики на прилагане на програмата „Елементът Игра“ преминали мониторинг и оценка с участие на заинтересованите страни чрез инструмента ECD QUAT.

 

2019

• 1758 деца и техните семейства подкрепени чрез програмата “Елементът Игра“.
• 33 места на предоставяне на програмите в страната.
• 28 партньори, от които 3 нови – МБАЛ “Канев”, гр. Русе, Сдружение „Самаряни“, Стара Загора, Сдружение“ Съучастие“, Варна
• 5 активни проекта, от които 3 нови – проект „ Да растем като играем“ , проект „Книгата на моя живот“, проект „Игра и изкуство“
• КСУДС Пловдив на община Пловдив
• 90 специалисти обучени в надграждащо обучение “Елементът Игра в практиката“; въвеждащо обучение по “Елементът Игра“ ; въвеждащо обучение по “Музика в действие“; въвеждащо обучение на тема “Сигурен старт с Елементът Игра“
• 10 специалисти получили супервизия и методическа подкрепа.
2018

• 1542 деца и техните семейства подкрепени чрез програмата “Елементът Игра“;
• 26 партньори, от които 5 нови – МБАЛСП Пирогов, Фондация Каритас, Фондация “Здравето на ромите“, Фондация “Здраве и социално развитие“, Община Пловдив
• 15 места на предоставяне на програмите;
• 1 нова програма “Музика в действие“ – КСУДС Пловдив на община Пловдив;
• 4 активни проекта, от които 3 нови – проект „Игра за постижения”, проект „Мисия: Игра“, проект „Малки герои“ в МБАЛСП“ Пирогов, София;
• 1 нова целева група – деца от бежански семейства;
• 40 обучени специалисти във въвеждащо и надграждащо обучения по програма “Елементът Игра“.
2017

• 1818 деца и техните семейства получили подкрепа с програмите основани на игра.
• 21 партньори, от които 7 нови – Фондация Сийдър, Кюстендил, Сдружение „Бъдеще за децата“, Казанлък, Фондация „Ръка за помощ“, Добрич, МБАЛ Търговище, ДГ “Пчелица, Търговище, читалище “Светлина”, с. Давидово, Център за ранно детско развитие (Международна социална служба), Котел;
• 19 библиотеки в 10 населени места;
• 1 нова целева група – деца в детска градина;
• 2 нови пилотни практики в Детско отделение на МБАЛ Търговище и ДГ “Пчелица“ Търговище в партньорство с КНСО;
• 5 нови програми “Музика в действие“ – Фондация“ За Нашите деца“; ЦСРИ Русе (Сдружение “Дете и пространство“); Дневен център седмична грижа“ Мечо Пух“, Русе (Сдружение“ Дете и пространство“); Център за ранно детско развитие, Котел, (МСС); Каритас София
• 100 обучени специалисти по програма “Елементът Игра“; специализиран семинар на тема “Помощ на деца в кризисна ситуация”.
2016

• 2420 деца и техните семейства подкрепени в програмите основани на игра;
• 19 партньора;
• 30 деца с индивидуална грижа от 14 асистенти по привързаност;
• 1 активен проект
• 130 обучени специалисти по програмите “Музика в действие “ и “Разкажи приказката”; обучение по Мониторинг и оценка
2015

• 2 400 деца и техните семейства подкрепени в програмите основани на игра;
• 21 партньори, от които 6 нови – Фондация Анимус, Фондация “За нашите деца”, Сдружение “Дете и пространство”, ДМСГД Пазарджик, ПУ “П. Славейков“ Плевен, Клуб на нестопанските организации, Търговище,
• 1 активен и 1 нов проект „Мобилен подход – Библиотека на играчките“
• 3 нови програми “Музика в действие“ – СКЦ Шумен, СКЦ Нови Пазар и СКЦ Велики Преслав
• 1 нова практика на програмата “Сътрудник по привързаност” в ДДЛРГ “Детелина“
• 130 обучени специалисти по програмите “Музика в действие”, “Разкажи приказката” и “Сътрудник по привързаност”; обучение по Мониторинг и оценка;
2014

• 1456 деца и техните семейства подкрепени в програмите основани на игра;
• 16 партньора, от които 4 нови – I ОУ “Христо Ботев“, Търговище; СКЦ Шумен, СКЦ Нови Пазар и СКЦ Велики Преслав
• 16 библиотеки, от които 11 в ДМСГД и 5 в услуги в общността;
• 187 деца с индивидуална грижа от 98 сътрудници по привързаност;
• 1 активен проект и 1 нов проект с подкрепата на Фондация “Дънди Прешъс”;
• 3 нови програми “Музика в действие“ – ДМСГД Плевен, ДДЛРГ“ Надежда“ Русе, ДМСГД Враца;
• 6 нови места за прилагане на скалата за измерване на ранно детско развитие Bayley 3 – ДДЛРГ „Детелина“ – Плевен, ДМСГД Русе, ДМСГД Шумен, ДМСГД Търговище, ДМСГД Враца, ДМСГД Варна;
• 500 обучени специалисти по програмите “Музика в действие” и “Сътрудник по привързаност”, както и по скалата за оценка на ранно детско развитие Bayley III.
2013

• 1580 деца в ДМСГД и 60 в услуга в общността подкрепени в програмите основани на игра;
• 510 деца в институционална грижа подкрепени в програмата “Музика в действие”;
• 2 нови програми “Музика в действие“ – ДМСГД Варна ДДЛРГ Детелина, Плевен
• 12 партньора, от които 1 нов – Фондация “Карин дом”;
• 16 обучени специалисти по инструмента Bayley III.
2012

• 4 нови партньора – Дом “Детелина”, Плевен, ДМСГД Русе, ДМСГД Шумен и ДДЛРГ “Надежда”, Русе;
• 11 Библиотеки на играчките, от които 2 нови – в ДДЛРГ Плевен и ДДЛРГ Русе;
• 2 нови програми “Музика в действие“ – ДМСГД Шумен и ДМСГД Русе;
• 1 ново място за прилагане на скалата за измерване на ранно детско развитие Bayley 3 – ДМСГД Дебелец
2011

• 6 нови партньора – ДМСГД Търговище, ДМСГД Враца, ДМСГД Бургас, ДМСГД Дебелец, ДМСГД Плевен, ДМСГД Варна;
• Издаден лиценз за Мобилен център за работа с деца.
2010

• Пилотен проект библиотека на играчките в ДМСГД Дебелец – предоставяне на играчките и обучение на персонала;
• Регистриране на ФДРС като неправителствена организация с нестопанска цел.

 

2009

WWO работи по програмата си за ранна интервенция „Внучето на баба“ в сътрудничество с O.A. Милосърдие, в 9 институции за деца – ДМСГД Враца, ДМСГД Плевен, ДМСГД Търговище, ДМСГД Русе, ДМСГД Шумен, ДМСГД Ямбол, ДМСГД Дебелец, ДДЛРГ Плевен и ДДЛРГ ”Надежда” Русе.
2004 - 2009

Worldwide Orphans Foundation (WWO) international was founded in 1997 by Dr. Jane Aronson, a renowned pediatric infectious disease and adoption specialist who dedicated her life to working with children.

From the beginning, WWO’s mission has been to enrich the lives of vulnerable children by improving the physical, emotional, social and cognitive well-being of orphaned children throughout the world. WWO’s scope of work continues to change and adapt as the face of childhood vulnerability evolves in each country. There also continues to be advances in the science of early brain development, increased research on the effects of adverse childhood experience on a child’s development and myriad lessons learned from out team’s decades of experience.

By 2011, WWO consolidated its efforts under one innovative program design called Element of Play®. This model addresses gaps in our prior understanding of how children think and feel and overcomes barriers to quality early intervention services. This approach, based on a science-based theory of development, supports more than the immediate needs of children, it also addresses the strengths and challenges facing children within their families, communities and society.

Today, our program strength lies in this innovative play methodology and its ability to reduce developmental delays in the children that we serve. We are focusing on expanding our Element of Play® training sessions and increasing our network of collaborative partners. We will continue to monitor the affect our work has on deepening the bonds between caregivers and children, while we work to mitigate adverse childhood experiences. Our goal is to increase the number of children we reach with our therapeutic play while we work towards implementing widely our skills development program for out of school youth, and unemployed adults.

Over the past 22 years, we have changed the lives of over 150,000 children, families and communities, and worked in a total of nineteen countries. Today our beneficiaries live in Bulgaria, Ethiopia, Haiti, and Vietnam. May our work over the next 22 years,  continue to be responsive, innovative and impactful as we all work towards eliminating developmental delays in young children worldwide.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?