Фондация за децата в риск по света предприе извършването на външна оценка на дейността си за периода 2009-2015 г. Целта на оценката е да се направи контекстуален анализ на периода 2009 г. – 20105 г. във връзка с изпълнението на програмите на ФДРС и да се оцени въздействието на програмите върху децата, семействата и професионалистите включени в програмите.

Основните области на оценка и анализ са съобразени с разработените методологии и ръководства за осъществяване на оценка на интервенция в процес на изпълнение и са дефинирани и съобразени с принципите на доброто управление и указанията на Европейската комисия и с необходимостта да се прецени какви са промените за децата, семействата, професионалистите и общностите и дали използваният подход на организацията е релевантен и ефективен.

Проучването извършено от Junction Bulgaria ЕОД изследва чрез интервюта и фокус групи на мнението на различни групи участници в развитите партньорски практики в страната

Анализът на данните показва, че програмите на организацията отговарят на нуждите на децата в риск във възрастовата група 0-7 г. Прилагането на програмите следва пътя на децата в риск и естествено се насочва през последните години към подкрепа и развитие на умения у родителите им. Оценката установява съответствие между прилагането на програмите и политиките по ДИ и РДР.  Резултатите показват основните споделени ефекти от програмите за децата, участвали по-системно в програмите, които са свързани с подобряване на социалните, комуникационни и познавателни знания и умения. Ефектите на ниво семейство са все още видими само при част от партньорските организации и се свързват предимно с променени разбирания относно значението и ролята на играта в живота на децата. Посредством подкрепата на професионалните умения на работещите и образователното въздействие върху родителите, е налице тенденция на реализиране на целите на програмите. В доклада от оценката се отправят и препоръки към ФДРС свързани с разнообразяване на каналите на комуникация с партньорите, специализиране на програмите според целевите групи на партньорите, поощряване и развитие успешното партньорство с услуги с междусекторен характер (СКЦ, читалище, помощно училище) на други места.

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?