През м. септември 2022 г. Фондация „Фондация за децата в риск по света“ сключи Договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнение на  Проект № BG05SFOP001-2.025-0212, с наименование „Ранното детско развитие – споделена грижа и отговорност на обществото“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Основна цел на проектното предложение е повишаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики за ранно детско развитие от „Фондация за деца в риск по света“ и Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ – организации с опит и фокус на дейност изследваната тематика.

Партньорите по проекта целят да допринесат за подобряване на регулаторната среда и практика по отношение на  обществено значима кауза – ранното детско развитие като основа за изграждане и развитие на пълноценни личности, активни членове на гражданското общество.

Фокусът на проекта е подобряване на благосъстоянието на всички български деца, правото им да получават качествени и достъпни институционални и неформални услуги. С реализацията на планираните дейности целим да допринесем за нарастване на активността на НПО при формулиране и изпълнение на политики  и да споделим експертизата си с мрежа от НПО, работещи в областта на ранното детство. Проектното предложение включва извършване на мониторинг на учебна програма в образователни институции за малки деца в 5 общини в страната;  изследване на добри практики и модели в 3 страни-членки на ЕС и в Република България за предоставяне на неформални услуги за деца в общността; изготвяне на правен анализ на регулациите, формулиране на предложенията за изменение на нормативната уредба и отправяне на препоръки, свързани с моделите за предоставяне на неформални услуги в общността; провеждане на 5 бр. работни срещи – семинари с представители на местните общности, местните власти, професионалисти, родители, НПО ангажирани с предоставяне на неформални услуги и извършване на информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за ранно детско развитие.

Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация  „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Проектът включва изпълнение на  следните дейности:

Дейност 1:  Осъществяване на граждански мониторинг/Мониторинг на учебна програма в образователни институции за малки деца

Дейност 2:  Изследване на добри практики и модели в 3 страни-членки на ЕС  и в Република България за предоставяне на неформални услуги за деца в общността

Дейност 3: Изготвяне на правен анализ на регулациите, формулиране на предложенията за изменение на нормативната уредба и отправяне на  препоръки, свързани с моделите за предоставяне на неформални услуги в общността

Дейност 4: Работни семинари със заинтересованите страни. Провеждане на 5 бр. работни срещи – семинари с представители на местните общности, местните власти, професионалисти, родители, НПО ангажирани с предоставяне на неформални услуги

Дейност 5:  Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за ранно детско развитие

Стойност: 58 165,15 лв.

БФП: 100 %

Съфинасиране чрез ЕСФ: 49 440,37 лв. Национално съфинансиране: 8 724,78 лв.

Период на изпълнение: 09.2022 г. – 08.2023 г.

„Проект №  BG05SFOP001-2.025-0212 „Ранното детско развитие – споделена грижа и отговорност на обществото“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?