Партньорството ни датира от 2012 г., когато в Дома за деца лишени от родителска грижа „Надежда“, гр. Русе и създадено пространство за учене по програмата “Елементът Игра”. В Дома е реализирана и програмата „Сътрудник по привързаност“, по която са наемани пенсионирани жени, които да подкрепят грижата за децата чрез създаване на индивидуална връзка с децата. След закриването на Дома, в същата сграда започва да функционира Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Мечо Пух“, където се прилагат програмите „Библиотека на играчките“ и „Музика в действие“. Той се управлява от сдружение „Дете и пространство“. 

За партньора: Сдружение „Дете и пространство” е създадено с цел развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинституционалното сътрудничество в областта на работата с деца; развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция на деца в риск, със специфични потребности; развитие на алтернативни форми на грижи за деца и превенция на изоставянето; повишаване професионалните умения на специалистите и качеството на грижа. 

Основни дейности на сдружението са: развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинституционално сътрудничество в областта на психо-социалната работа с деца; организиране и провеждане на тематични обучения, конференции и семинари и разработване и разпространение на информационни и методически материали; развитие на услугите за подкрепа, консултиране и социална интеграция на деца в риск и деца със специални потребности; разработване и реализиране на програми за професионално обучение на специалистите в областта на грижите за деца; разработване и реализиране на програми за родителски умения; разработване и реализиране на програми и услуги за деца в риск, със специални потребности и техните семейства; разработване и реализиране на програми и услуги за ранна интервенция и намаляване на риска от изоставяне, превенция на насилието спрямо и между деца,  превенция на социалното изключване; предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипи от специализирани институции и центрове; подкрепа на реформата в областта на грижите за деца в България.  

Сдружение „Дете и пространство” управлява 6 услуги на територията на гр. Русе и 3 в гр. София. Една от тях е услугата Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа „Мечо Пух”. Програма „Елементът Игра“ се реализира от самото стартиране на дейността му.  

Дневният център представлява социална услуга, насочена към деца с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания от 3 до 18-годишна възраст/ до 20 г., ако продължават образованието си/отглеждани в своите семейства или в социални услуги от резидентен тип. Клиничният подход в ДЦДУ – СГ „Мечо Пух“ предполага заемането на определена позиция на възрастния, така че той да влезе в контакт и да работи не с диагнозата, а с индивидуалността на всяко дете. В контекста на дейности от сферата на изкуството, науката и бита на детето се отваря пространство, където с подкрепата на възрастните то със собствените си темпове и по своя индивидуален начин да развива потенциала си. 

Представяме Мюжде Йозай, която организира дейностите по програма „Елементът Игра“ в Центъра. Тя е прекрасна млада дама, посветена на работата с деца и младежи с увреждания. Ето какво споделя за себе си: 

Здравейте, казвам се Мюжде Йозай и работя като ерготерапевт от януари 2018 г. в ДЦДУ – СГ „Мечо Пух”. Малко след постъпването ми започнах да наблюдавам работата на колегите ми и работата им през програма „Елементът Игра“. Започнах да ползвам и в моята работа ресурсите по програмата, а в началото на 2020 г. преминах обучение по програмата от екипа на Фондация за децата в риск по света. Искам да разкажа една история от практиката по програмата:  

“Детето А. постъпи в Дневния център с насочване от Отдела за закрила на детето. След като изготвихме заедно с целия екип оценка и план за предоставяне на социалната услуга на А., в дейностите на плана включихме и работа с играчките от  програмата „Елементът Игра“ – “Библиотека на играчките” и “Музика в действие”. Детето имаше значителни затруднения в захвата на ръката и фината моторика. През периода на работа използвахме няколко от игрите – „Quatro”, комплектите за готвене, кулата за баланс и пъзелите за вграждане и други. При А. се наблюдават подобрения в състоянието. По време на заниманията е ентусиазирана и ѝ харесват. Старае се да изпълнява инструкциите, спазва реда си по време на сесиите. Включва се активно през всички етапи на сесията. Работата през програмата, основана на игра е подходяща за А. Тя допълва много добре останалите дейности и интервенции на целия екип, а за нея е забавно и лесно да напредва в развитието си през играта.”  

Работата по програмата ми носи много положителни емоции. Радостта в очите на децата ме мотивира да продължавам да използвам елементите от програмата „Елементът Игра.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?